SZKOLENIA

Controlling w nowoczesnej organizacji

TERMIN: 2 dni - do uzgodnienia

LOKALIZACJA: Tarnów lub do uzgodnienia

CENA: 1300 PLN + VAT

Wdrożenie controllingu, to bardziej doprowadzenie do zmiany myślenia i podejścia do pracy w firmie, niż wprowadzenie narzędzi, systemów, procedur, raportów itp. Zmiana powinna iść w kierunku myślenia twórczego, ukierunkowanego na rozwój i zmotywowanego do efektywnego działania. Najważniejsi w tym procesie są ludzie: ich role, potencjał i talenty - jawne i ukryte.

 

Szkolenie mocno zakorzenione jest w aspektach relacji międzyludzkich i ocenie aktualnych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Na tym fundamencie dobierane i wdrażane są narzędzia, metody i techniki, które pomagają firmie świadomie rosnąć i zwiększają jej bezpieczeństwo. Razem daje to spójny materiał do wzrostu efektywności i kultury organizacyjnej w firmie.

 

Poznaj program szkolenia i zapisz się już dzisiaj!PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

Dzień I szkolenia będzie pomocny w zbudowaniu fundamentu do właściwej optyki patrzenia na controlling. Pozwoli to uniknąć w przyszłości rozczarowań i zniechęceń z błędnie wprowadzonych rozwiązań, skrócić czas osiągnięcia zamierzonych efektów oraz przynieść zadowolenie ze skutecznego wdrożenia i rozwoju controllingu.

 

Omawiane zagadnienia to: 

 • Wprowadzenie do controllingu
 • Zadania controllingu
 • Controller w nowoczesnej firmie
 • Wpływ wdrożenia controllingu na funkcjonowanie firmy
 • Korzyści z wdrożenia controllingu
 • Etapy wdrożenia controllingu
 • Co decyduje o sukcesie wdrożenia?
 • Jak radzić sobie z zagrożeniami przy wdrożeniu controllingu?
 • Klasyfikacja kosztów

W programie przewidziane 2 przerwy kawowe i przerwa obiadowa

 

Dzień II

Omówienie fundamentów wiedzy po pierwszym dniu szkolenia, pozwoli na skupienie się w kolejnych panelach na praktycznym wykorzystaniu narzędzi controllingu. Narzędzia zostaną wyjaśnione i przeprowadzone zostaną ćwiczenia, które pomogą w lepszym utrwaleniu i zrozumieniu tematyki.

 

Omawiane zagadnienia to: 

 • Rachunek kosztów w controllingu 
 • System raportowania
 • Budżetowanie

W programie przewidziane 2 przerwy kawowe i przerwa obiadowa

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PANELI TEMATYCZNYCH

Dzień I

 • Wprowadzenie do controllingu

Nowoczesny controlling, to system zarządczy wspierający proces podejmowania efektywnych decyzji biznesowych. Takie rozumienie controllingupozwala we właściwej perspektywie budować jego struktury w firmie. Punkt ten będzie wprowadzeniem w świat controllingu, dzięki któremu  wiadomym będzie jaka jest prawdziwa istota controllingu, czym controlling jest, a czym nie jest. Ponadto omówiony zostanie podział controllingu na operacyjny i strategiczny.

 

 • Zadania controllingu

Jakie zadania  powinien realizować controlling w firmie w XXI wieku? Czy controlling to tylko tabelki i liczby? Na te i inne pytania możliwa będzie odpowiedź po przejściu tego panelu szkoleniowego. Jasno określona rola controllingu w firmie jest punktem odniesienia dla controllera.

 

 • Controller w nowoczesnej firmie

Jaka jest rola controllera? Co powinno go cechować, by skutecznie identyfikował potrzeby firmy, potrafił przekonać innych do swoich pomysłów oraz by umiał efektywnie przeprowadzać zmiany w organizacji? Jakie znaczenie ma wiedza i  czy jest ona najważniejsza w budowaniu systemu controllingu?

Ten punkt pozwoli odpowiedzieć na powyższe pytania i ocenić, które cechy controller posiada i nad którymi powinien jeszcze popracować.  Dzięki temu rozumie on swoją rolę w firmie i efektywniej realizuje swoją misję jako partner dla zarządu.

 

Omówione zostaną:

 • Rola controllera wg CIMA (Chartered Institute of Management Accounting – brytyjska instytucja wyznaczająca standardy nowoczesnej rachunkowości zarządczej)
 • Umiejętności i cechy "twarde" m.in. z rachunkowości, finansów, systemów informatycznych itd.
 • Umiejętności i cechy "miękkie" - interpersonalne jak praca w grupie, analityczne myślenie, negocjowanie, motywowanie itp.)

 

 • Wpływ wdrożenia controllingu na funkcjonowanie firmy

Nowoczesne i prawidłowe wdrożenie controllingu nie polega jedynie na doprowadzeniu do powstania kilku nowych informacji. Jego efekty są zdecydowanie bardziej  rozległe. To znaczy, że wdrożenie wpływa na szereg obszarów funkcjonowania firmy. Zmienia się struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, zasady wynagradzania, zakresy obowiązków czy polityka rachunkowości oraz wiele, wiele innych obszarów, które będzie można poznać w tym punkcie. Dzięki temu doprowadza się do spójnego i uporządkowanego obrazu organizacji, która świadomie może prowadzić swój rozwój a wtedy controlling przynosi rzeczywiste korzyści.

 

 • Korzyści z wdrożenia controllingu

Wiedza na temat korzyści, które może przynieść wdrożenie controllingu pozwoli prawidłowo określić do czego tak naprawdę chce się dążyć rozpoczynając pracę z controllingiem. Wdrażający będzie w stanie określić cele wdrożenia i korzyści, które powinno ono przynieść. Dzięki temu możliwe będzie określenie czy projekt został zrealizowany z sukcesem.

 

 • Etapy wdrożenia controllingu

Wdrożenie controllingu to proces wieloetapowy i jeśli chce się go zwieńczyć sukcesem tak właśnie należy do niego podchodzić. Ten punkt pozwoli zdobyć wiedzę jakie elementy należy uwzględnić we wdrożeniu i jak podzielić prace, żeby osiągnąć zaplanowane - mierzalne efekty. Omówione w tym punkcie zagadnienia stanowią podstawową mapę dla wdrożenia, która wskazuje sprawdzone praktyki i doświadczenia z przeprowadzonych projektów wdrożeniowych.

 

 • Co decyduje o sukcesie wdrożenia?

Omówione zostaną najważniejsze czynniki, które decydują o sukcesie wdrożenia. Jest to zbiór dobrych praktyk, które pozwolą ustrzec się od wielu błędów i nieporozumień. Dzięki temu wdrożony controlling będzie rzeczywistym wsparciem dla zarządu i pracowników oraz efektywnie  funkcjonującym procesem zarządczym w firmie.

Czy ma znaczenie czas rozpoczęcia wdrożenia? Jaka powinna być rola zarządu? Czy dzielić się cząstkowymi efektami pracy z innymi? Jaką wiedzę udostępniać współpracownikom i kiedy? Czy wszystko zrobić samemu czy zbudować zespół projektowy? Odpowiedź na te i inne pytania stanie się jasna po tym panelu.

 

 • Jak radzić sobie z zagrożeniami przy wdrożeniu controllingu?

Omówione zostaną najczęstsze zagrożenia, które pojawiają się przy wdrożeniu controllingu oraz wskazane zostaną podstawowe metody pomocne przy zapobieganiu zrealizowania się tych zagrożeń. Prowadzący wdrożenie będzie miał świadomość ryzyk związanych z rozwojem systemu controllingu to znaczy,  że będzie mógł je dostrzegać wcześniej nim się zmaterializują. Dzięki temu uniknie się wielu problemów oraz skróci się czas i koszt wdrożenia.

 

 • Klasyfikacja kosztów

 Znajomość podziału kosztów pozwala świadomie identyfikować je w firmie produkcyjnej. Dzięki temu można określić, które koszty są istotne z punktu widzenia specyfiki danej działalności i którym należy poświęcić najwięcej uwagi. Rosnące koszty pośrednie w firmach produkcyjnych są dużym wyzwaniem dla controllera. Ten punkt daje podstawy do tego, żeby się z nimi zmierzyć.

 

Omówiony zostanie m.in. podział kosztów na:

 • Stałe i zmienne,
 • Bezpośrednie i pośrednie,
 • Kontrolowalne i niekontrolowalne

 

Dzień II

 • Rachunek kosztów w controllingu

Panel obejmuje charakterystykę najpopularniejszych rachunków kosztów występujących w przedsiębiorstwach. Niosą one za sobą różny poziom dokładności informacji. Każdy z nich ma swoje zalety i wady oraz różny jest czas i koszt ich wdrożenia. Każdy też inaczej kalkuluje koszt jednostkowy wytworzenia produktu. Dzięki tej wiedzy, możliwe jest świadome podjęcie decyzji odnośnie kierunku rozwoju informacji zarządczej w przyszłości.

 

Omówione zostaną:

 • Rachunek kosztów pełnych,
 • Rachunek kosztów zmiennych,
 • Rachunek kosztów działań ABC.

 

 • System raportowania

Tworzenie i rozwijanie efektywnego systemu informacji zarządczej, jest jednym z głównych zadań controllera w firmie. Jest to kwintesencja zaprojektowanych wcześniej elementów controllingu we wszystkich obszarach: zarządczym, organizacyjnym, księgowym, informatycznym itp. Prawidłowe ułożenie tych elementów i zidentyfikowanie potrzeb informacyjnych pozwala na przygotowanie rzeczowych raportów, które będą wnosić wartość w rozwój firmy i bieżące zarządzanie organizacją. W zamian za to przedsiębiorstwo zwiększa szanse na podejmowanie właściwych decyzji zarządczych w optymalnym czasie.

 

Dzięki temu punktowi jasne będą różnice między daną a informacją, wyjaśnione zostaną cechy właściwej informacji, wskazane będą narzędzia raportowania oraz omówione zostaną zasady przygotowania czytelnych raportów zarządczych.

 

 •  Budżetowanie

Budżetowanie jest podstawowym narzędziem controllingu. Jest ono punktem odniesienia dla realizowanych zadań na każdym szczeblu przedsiębiorstwa. To oznacza, że budżetowanie pozwala analizować i kontrolować procesy zachodzące w firmach. Dzięki temu decyzje zarządcze podejmuje się świadomie oraz aktywnie reaguje się na zmiany zachodzące w otoczeniu.

 

Ten punkt pozwoli na poznanie praktycznych aspektów zagadnienia budżetowania, wyjaśni różnice między budżetowaniem statycznym i elastycznym, nauczy analizować odchylenia od budżetu. Ponadto zaprezentowane zostaną przykładowe budżety pomocne w firmie produkcyjnej oraz omówione zostaną narzędzia wspierające proces budżetowania.

 

Szkolenie obejmuje 16 h lekcyjnych (po 45 minut każda) i podzielone jest na dwa dni. W przypadku modyfikacji lokalizacji oraz dla grup zorganizowanych, cena może ulec zmianie.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do:

- Controllerów,

- Dyrektorów Finansowych,

- Pracowników Działów Ekonomicznych,

- Menadżerów każdego szczebla, którzy są nastawieni na rozwój przedsiębiorstwa

KORZYŚCI

Po szkoleniu uczestnik:

 • Zrozumie istotę controllingu w przedsiębiorstwie,
 • Nauczy się jak samodzielnie myśleć i formułować prawidłowe wnioski,
 • Będzie umiał przygotować się do wdrożenia controllingu, przeprowadzić ten proces, ocenić i poprawić,
 • Zyska podstawy do budowania i rozwoju własnej wartości w firmie,
 • Pozna nowe techniki i metody controllingowe,
 • Uniknie błędów i strat z tego tytułu wynikających dla firmy, które pojawiają się w obsłudze controllingu,
TRENER
Maciej Rodak - wieloletni praktyk controllingu w trudnym i wymagającym środowisku biznesowym. Skupia się na produktywnych aspektach codziennej pracy, która zmierza do osiągania zamierzonych efektów. Dzięki temu szkolenie ma wymiar konkretnej wiedzy, którą skutecznie stosuje się w praktyce.
LOKALIZACJA

Centrum szkoleniowe

Tebion sp. z o.o.

ul. Mościckiego 12

33-100 Tarnów

(Budynek KANA)

Formularz zgłoszenia

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia szczegółów.

Firma Osoba prywatna

Imię:
Nazwisko:
e-mail:
Telefon:
Stanowisko:

Nazwa Firmy:
NIP:

Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Uwagi:


Wyrażam zgodę na umieszczenie przesłanych danych osobowych w bazie danych Tebion sp. z o.o., która będzie ich administratorem oraz na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.) w celu obsługi zapytania. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przesłanych danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tebion sp. z o.o. w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Tebion Sp. z o.o. i w tym celu udostępniam adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do tych danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.KONTAKT
Tebion sp. z o. o.
ul. Mościckiego 12
33-100 Tarnów

biuro@tebion.pl
tel. 609 870 191


© Tebion sp. z o.o. / Wszelkie prawa zastrzeżone